MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Od 1.8. 2023 v ponuke VÝVOZ ŽÚMP Modrovka 0917 671 333, Objem fekálu 11,5 m3

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Delegovanie do volebnej komisie 

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕši 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb v listinnej podobe na adresu:

Obec Modrová 187, 916 35 Modrová

alebo elektronickou poštou na adresu: 

modrova@modrova.eu.sk

OZNAM 

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky bola menovaná v súlade s § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Zb.

Bc. Veronika Vrbenská 

zamestnankyňa obce na OcÚ Modrová, na pozícii: administratívna pracovníčka 

 

Kontakt:  tel. 033/7785124, e-mail: modrova@modrova.eu.sk

Prílohy:
Get(OZNAM- zapisovat..docx)OZNAM- zapisovat..docx13 Kb

Obec Modrová, 916 35 Modrová 187

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 30.09.2023.

 

Obec Modrová má pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vytvorený 1 volebný obvod a 1 volebný okrsok.

 

Volebná miestnosť  bude zriadená v obradnej miestnosti v Kultúrnom dome Modrová č.27. 

 

V Modrovej 23.06.2023

 

                                                                                   Mgr. Marián Lacko

                                                                                        starosta obce

 

received 1638768423268486

fotka

Ďakujeme vám všetkým za účasť, za pomoc pri organizácii a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu :)

 

 

KOMPARZ

Milí spoluobčania,

 

obec Modrová pripravuje na roky 2023-2030 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Modrová. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný. Prosíme o vyplnenie dotazníka do 30.4.2023.

 

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

 

Link na PHRSR

 

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Modrová roky 2023 - 2030

 

Vážení spoluobčania,

 

obec Modrová pripravuje na roky 2023 - 2030 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v obci.Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti. Prosíme o vyplnenie dotazníka do 30,4.2023.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 

Link na KPSS

Agentúra Manuvia hľadá pracovníkov na pozíciu operátor výroby, či skladník v potravinárstve v Lúke. Práca je vhodná pre mužov aj ženy a pracuje sa na 3 zmeny. Ponúkame mzdu aj cez 1000€/mes. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0910 515 919.

 

Vývoz_4-12_23.jpg

P+K+T= Spoločný zber PLASTY, KOVY, TETRAPAKY= žlté vrece= vývoz spred Rod. domu

PAPIER= modré vrece= vývoz spred rod. domu

 

Informácia k zmenám v triedenom zbere od 1.4.2023

Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne

PAPIER:

- Domácnosti 120 l vrecia. Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.

Bytovka: 1100 l kontajner

Pozn.: v obci bude naďalej 2x ročne zabezpečený výkup papiera (noviny a časopisy zviazané v balíkoch) za toaletný papier a hygienické vreckovky, resp. ďalší tovar.

 

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:

- Domácnosti 120 l vrecia, Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.

Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.

Bytovka: 1100 l kontajner

 

SKLO:

- Domácnosti – 1100 l kontajnery

- Bytovka: 1100 l kontajner

Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.

Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.

VYSVETLENIE:

Políčko vyznačené žltou znamená=SPOLOĆNÝ ZBER PLASTOV+KOVOV+TETRAPAKOV

OO= Ostatný odpad

X= Dni pracovného voľna

Kuchynský odpad = bio odpad na stanovisku pri KD 

Zber použitého oleja na stanovisku pri KD (čierna nádoba).

Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne
PAPIER:
- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.
- Bytovka 1100 l kontajnery.
SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:
- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV). Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.
- Bytovka – 1100 l kontajnery. Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.
SKLO:
- Domácnosti aj bytovka – 1100 l kontajnery
Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.
Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.
Frekvencie vývozu vriec, nádob a kontajnerov - Modrová:
spoločný 3-zber plasty+kovy+tetrapaky 8x ročne
papier 6x ročne
sklo 10x ročne

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE MODROVÁ

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Modrová

 

Prílohy:
Get(VZN o odpadoch dodatok - final.pdf)VZN o odpadoch144 Kb

Facebook obce Modrová