MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

VÝPIS ZO  STANOV

Pasienkového u r b á r u , pozemkového spoločenstva, MODROVÁ
 
P r v á č a s ť
 
Článok 1 : Z á k l a d n é u s t a n o v e n i a
Názov spoločenstva: Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo,
916 35 M od r o v á
Sídlo spoločenstva: 916 35 M o d r o v á, okr.Nové Mesto n. V.
 
Článok 2: Ú č e l a c i e l č i n n o s t i
 
Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová / číalej len spoločenstvo / je dobrovoľné spoločenstvo vlastníkov spoloč - ných pozemkov / pasienky,trvalé trávnaté porasty,ostatné plochy ktorého účelom je vykonávať hospodársku činnosť na týchto spoločných pozemkoch a s tým súvisiace činnosti. Cielom činnosti spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločných pozemkoch a obstarávať záležitosti vyplývajúce zo spoločného vlastníctva k nim.
 
Článok 3: H o s p o d á r e n i e s p o l o č e n s t v a
1.Spoločenstvo hospodári so svojím majetkom a prostriedkami, ktoré tvoria: a/ hnuteľný a nehnuteľný majetok a jeho výnosy b/ príjmy z hospodárskej činnosti c/ členské a účelové príspevky 
2. Nehnuteľný majetok spoločenstva je tvorený spoločnými pozemkami a porastami na nich ležiacimi v katastrálnom území obce
Modrová evidovanými pod parcelnými číslami:972/2, 981/1, 981/2, 988/1, 988/2a,988/2b, 989, 990, 1143/1, 1147/la, 1147/lb ,
1147/2a, 1147/2 b, 1147/3, 1148/1, 1186/2 vo vl.č. 352, v celkovej výmere 100.1731 ha.
3. Spoločenstvo hospodári Zmluvou o združení s pozemkovými spočenstvami Starý urbár a Lesná spoločnosť Hlávky Modrová v súlade
s touto zmluvou, stanovami a ostatnými záväznými právnymi predpismi.2
4. O naložení s majetkom a prostriedkami spoločenstva/ o nálože ní s výnosmi alebo ziskom z hospodárskej činnosti rozhoduje
valné zhromaždenie. Prednostne sa uhrádzajú dane a odvody.
5. Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie zodpovedá veľkosti jeho vlastníckeho podielu.