MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Úmrtie 

Do knihy úmrtí sa zapisuje
· deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, 
· meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého, 
· deň, mesiac a rok zápisu. 
Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.
Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. 
Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.
Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
· 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár, 
· občiansky preukaz zosnulého, 
· občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb. 
Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 1,50 €