MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

VÝPIS ZO STANOV

S t a r é h o u r b á r u , pozemkového spoločenstva MODROVÁ

 

P r v á č a s ť
Článok 1 Z á k l a d n é  u s t a n o v e n i a


Názov s p o l o č e n s t v a : Starý urbár, pozemkové spoločenstvo.
916 35 M o d r o v á
S í d l o s p o l o č e n s t v a : 916 35 Modrová, okr.Nové Mesto n. V.

 

Článok 2: Ú č e l a c i e l č i n n o s t i


t Starý urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová / á alej len spoločenstvo / je dobrovoľné spoločenstvo vlastníkov spoloč - ných pozemkov / pasienky a lesné pozemky /, ktorého účelom je vykonávať hospodársku činnosť na týchto spoločných pozemkoch a s tým súvisiace činnosti. Cieľom činnosti spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoloč ných pozemkoch a obstarávať záležitosti vyplývajúce zo spoločného vlastníctva k nim.

Prílohy:
Get(Pozvánka na VZ 2014.pdf)Pozvánka na VZ 2014.pdf179 Kb
Get(su765.pdf)su765.pdf107 Kb
Get(su702.pdf)su702.pdf106 Kb
Get(sustanovy.pdf)sustanovy.pdf162 Kb